Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Sławomira Liss zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Janicką w kancelarii notarialnej w Tczewie, w dniu 13.01.2011r.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest gmina Tczew.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może dla realizacji celów statutowych współpracować z innymi podmiotami.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
3. Fundacja jest apolityczna.
§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń w kraju i za granicą.
§ 6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7
Celem Fundacji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki różnorodnych form usprawniania i rehabilitacji oraz wspomaganie rodziców, instruktorów, trenerów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnych form wspomagania rozwoju, a także rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych, w tym również podopiecznych MOPS, GOPS, PCPR itp.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– prowadzenie szkoleń dla rodziców i innych osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych;
-organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej wspierania rozwoju i rehabilitacji;
– popularyzowanie wiedzy w formie publikacji prasowych, książkowych, multimedialnych i innych oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych;
– utworzenie i prowadzenie strony internetowej;
– prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji;
– organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i spotkań w celu wymiany doświadczeń;
– organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
– konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne,
– tworzenie i realizację indywidualnych planów rozwoju i rehabilitacji;
– pomoc psychologiczną dla podopiecznych oraz ich opiekunów i terapeutów;
– organizowanie grup wsparcia;
– pozyskiwanie i organizowanie miejsc służących szkoleniom, warsztatom, terapiom, turnusom itp.;
– wspomaganie aktywności zawodowej podopiecznych, w tym doradztwo i kursy zawodowe;
– udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej i rzeczowej w rehabilitacji i wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
– wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju talentów oraz zainteresowań podopiecznych Fundacji m. in. przez tworzenie programów stypendialnych i pozyskiwanie funduszy na ich prowadzenie;
– wspieranie finansowe, organizacyjne, terapeutyczne i prawne osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów;
– wspieranie finansowe, rzeczowe i intelektualne placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Fundacji;
– promocję i organizację woluntariatu;
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dysfunkcyjnych poprzez organizowanie zajęć, spotkań oraz działań mających na celu integrację tych osób ze środowiskiem lokalnym;
– współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Fundacji;
– współpracę z samorządami i instytucjami publicznymi, podmiotami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi o zbliżonych celach statutowych;

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób trzecich,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f. odsetek bankowych,
g. aplikacji o dotacje;
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12
1. W zakresie realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 14
Władzami Fundacji są:
1. Fundator,
2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą,
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundator
§ 15

1. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz członów Rady Fundacji w każdym czasie;
2. ustala i zatwierdza regulamin pracy Rady i Zarządu;
2. posiada prawo veta wobec uchwał Zarządu Fundacji;
3. posiada prawo zwoływania i uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu;
4. posiada prawo zmiany statutu Fundacji, połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz jej likwidacji;

§ 16
Fundator wyznacza likwidatora Fundacji oraz wskazuje jednostki otrzymujące majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

§ 17
Fundator może wchodzić w skład Zarządu lub Rady Fundacji.

§ 18
Fundator zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz ustala dla nich wynagrodzenie.

Rada Programowa Fundacji
§ 19

1.Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniotwórczym.
2.Rada składa się z 3 do 7 członków, których zaprasza Fundator i ich odwołuje w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
3.Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatora do pełnienia tej funkcji.
4.W skład Rady może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
5.Członkowie Rady Fundacji:
a)nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
6.Do kompetencji przewodniczącego Rady należy:
a)nadzorowanie pracy rewidenta ds. kontroli,
b)współpraca z rzecznikiem prasowym,
c)powoływanie Kapituły, jako honorowego Kolegium dla nadawana odznak, medali, orderów i honorowych gości,
d)uczestniczenie także z innymi członkami Rady i Zarządu w konferencjach, seminariach, spotkaniach z mediami, sponsorami i darczyńcami,
e)opracowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, uczestniczenie w organizowanych akcjach charytatywnych i promocyjnych,
f)występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
g)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
h)opiniowanie rocznych i wieloletnich merytorycznych planów działania Fundacji. 7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
9. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
10. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady lub na wniosek Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
11. Koszt działalności Rady pokrywa Zarząd ze środków Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem powoływanym przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 21
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes oraz Wiceprezes, działający samodzielnie.
2. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych, w których wartość zobowiązań Fundacji przekracza 5 tys. zł wymagane jest łączne działanie Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z Członków Zarządu.

§ 22
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji i Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 23
Uprawnienia Zarządu:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
6. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
7. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
8. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
9. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
10. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
11. wnioskowanie o połączenie i likwidację Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24
1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej w tym również na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§ 25
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 26
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 27
Zakres gospodarczego działania fundacji może obejmować według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:
– wydawanie książek (22.11.Z),
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
– produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (21.25.Z),
– introligatorstwo (22.23.Z),
– działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z),
– produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
– sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.A),
– sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z),
– pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z).
– wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
– działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
– przetwarzanie danych (72.30.Z),
– działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
– pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
– pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z),
– działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
– fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (93.02.Z),
– działalność fizjoterapeutyczna, działalność paramedyczna (85.14.A),
– opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (85.31.A),
– pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (85.31.B),
– stołówki (55.51.Z),
– przedszkola (80.10.A),
– pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C),
– pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
– działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A),
– działalność zespołów teatralnych muzycznych (92.31.B),
– działalność filharmonii, orkiestr i chórów (92.31.C),
– pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z),
– reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
– reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),
– reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
– działalność fotograficzna (74.81.Z),
– działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
– reklama (74.40.Z),
– badania rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
– działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
– pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.B),
– pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),
– pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.72.Z),
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B),
– działalność organizacji religijnych (91.31.Z).
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (22. 68.20.Z),
– działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (34. 78.10.Z),
– działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (35. 82.11.Z),
– wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (36. 82.19.Z),
– działalność centrów telefonicznych (call center) (37. 82.20.Z),
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (38. 82.30.Z),
– pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (39. 82.99.Z),
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (40. 85.51.Z),
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej (41. 85.52.Z),
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (42. 85.59.B),
– działalność wspomagająca edukację (43. 85.60.Z),
– pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (44. 88.10.Z),
– pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (45. 88.99.Z).

§ 27a
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:
– wydawanie książek (22.11.Z),
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
– produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (21.25.Z),
– introligatorstwo (22.23.Z),
– działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z),
– produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
– sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.A),
– sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z),
– pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z).
– wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
– działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
– przetwarzanie danych (72.30.Z),
– działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
– pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
– pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z),
– działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
– fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (93.02.Z),
– działalność fizjoterapeutyczna, działalność paramedyczna (85.14.A),
– opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (85.31.A),
– pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (85.31.B),
– stołówki (55.51.Z),
– przedszkola (80.10.A),
– pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C),
– pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
– działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A),
– działalność zespołów teatralnych muzycznych (92.31.B),
– działalność filharmonii, orkiestr i chórów (92.31.C),
– pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z),
– reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
– reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),
– reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
– działalność fotograficzna (74.81.Z),
– działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
– reklama (74.40.Z),
– badania rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
– działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
– pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.B),
– pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),
– pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.72.Z),
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B),
– działalność organizacji religijnych (91.31.Z).
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (22. 68.20.Z),
– działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (34. 78.10.Z),
– działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (35. 82.11.Z),
– wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (36. 82.19.Z),
– działalność centrów telefonicznych (call center) (37. 82.20.Z),
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (38. 82.30.Z),
– pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (39. 82.99.Z),
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (40. 85.51.Z),
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej (41. 85.52.Z),
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (42. 85.59.B),
– działalność wspomagająca edukację (43. 85.60.Z),
– pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (44. 88.10.Z),
– pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (45. 88.99.Z).

§ 28
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§ 29
1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Zarząd Fundacji może tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział. VI
Postanowienia końcowe

§ 30
1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej uchwały Zarządu i Fundatora.
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 32
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Statut został przyjęty dnia 13 stycznia 2011