Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( SUO ) są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHA ), a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.
Usługi te obejmują wiele sfer życia – od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie przez kontakty w miejscu nauki i pracy, ze społecznością lokalną, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pieniędzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, pomoc mieszkaniową, aż po koordynowanie prac służb działających na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystająca z usług.
O Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze można się ubiegać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Są one darmowe lub częściowo odpłatne w zależności od dochodu rodziny.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w Sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Potrzebne dokumenty:
– zaświadczenie ( link do zaświadczenia )
– podanie do OPS ( link do podania )

Dokumenty Składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów. Na kopii dokumentów prosimy o potwierdzenie złożenia dokumentów w OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka.
Prośbę o przyznanie usług można złożyć również ustnie. W takim wypadku musimy jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach ( jeden dla nas, drugi dla OPS ), które powinny być podpisane przez nas i pracownika socjalnego. Wysyłając dokumenty listem poleconym przechowujemy dowód nadania listu, jako dowód złożenia podania.

W ciągu 14 dni od złożenia podania pracownik OPS przychodzi do nas do domu w celu przeprowadzenia wywiadu.

Wizyta ma na celu:
– ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny ( UWAGA! Dochody rodziny nie odgrywają roli w przypadku ubiegania się o przyznanie usług. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Dochody odgrywają rolę przy ustalaniu odpłatności za usługi ),
– ustalanie warunków organizacyjnych świadczenia usług,
– ustalenie odpłatności lub zwolnienia z opłat.
Konieczne jest przygotowanie zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W ciągu 30 dni OPS musi wydać decyzję administracyjną na piśmie. W decyzji przyznającej specjalistyczne usługi powinna być określona ilość przyznanych miesięcznie godzin oraz wysokość odpłatności. Jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi w ustawowym terminie, przysługuje nam prawo do złożenia zażalenia na postępowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( SKO ).
Jeżeli OPS z przyczyn niezależnych od niego nie wydał decyzji w terminie ( z powodu np. poszukiwania osoby, która ma świadczyć usługi, z powodu ubiegania się o środki na zorganizowanie usług ) jest zobowiązany przesłać do osoby zainteresowanej pismo informujące o nowym terminie załatwienia sprawy i podać przyczynę zwłoki.
Usługi specjalistyczne powinny być przyznawane niezależnie od wysokości dochodu, choć dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej odpłatności za to świadczenie.
Cenę za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym każdy OPS ustala na podstawie analizy kosztów ich realizacji.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest określana przez władze gminy w drodze uchwały. Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie wg wskaźników określonych w Rozporządzeniu o specjalistycznych usługach opiekuńczych.
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, realizowane przez Fundację, to szereg działań obejmujących dziecko i jego najbliższe środowisko. SUO prowadzone są głównie na bazie terapii behawioralnej, często połączonej z elementami Original Play, czy hipoterapii – w zależności od potrzeb danego dziecka. Równolegle do zajęć prowadzone są porady dla rodziców i konsultacje, podczas których rodzice uczą się jak pracować z dzieckiem, aby terapia przynosiła możliwie najlepsze rezultaty.
Dzieci kierowane są do Fundacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (który wcześniej wydaje decyzję o przyznaniu SUO).
W Fundacji sprawdzany jest poziom rozwoju i potrzeb dziecka, po czym dziecko i rodzice spotykają się z terapeutą i ustalany jest indywidualny plan terapii.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Można umówić się również na bezpłatne spotkanie.