Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania O D N O W A”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Sławomira Liss zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Janicką w kancelarii notarialnej w Tczewie, w dniu 13.01.2011r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest gmina Tczew.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

5. Fundacja może dla realizacji celów statutowych współpracować z innymi podmiotami.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

3. Fundacja jest apolityczna.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń w kraju i za granicą.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki różnorodnych form usprawniania i rehabilitacji oraz wspomaganie rodziców, instruktorów, trenerów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywnych form wspomagania rozwoju, a także rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych, w tym również podopiecznych MOPS, GOPS, PCPR itp.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie szkoleń dla rodziców i innych osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych;
 • organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej wspierania rozwoju i rehabilitacji;
 • popularyzowanie wiedzy w formie publikacji prasowych, książkowych, multimedialnych i innych oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych;
 • utworzenie i prowadzenie strony internetowej;
 • prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji;
 • organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i spotkań w celu wymiany doświadczeń;
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 • konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne,
 • tworzenie i realizację indywidualnych planów rozwoju i rehabilitacji;
 • pomoc psychologiczną dla podopiecznych oraz ich opiekunów i terapeutów;
 • organizowanie grup wsparcia;
 • pozyskiwanie i organizowanie miejsc służących szkoleniom, warsztatom, terapiom, turnusom itp.;
 • wspomaganie aktywności zawodowej podopiecznych, w tym doradztwo i kursy zawodowe;
 • udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej i rzeczowej w rehabilitacji i wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju talentów oraz zainteresowań podopiecznych Fundacji m. in. przez tworzenie programów stypendialnych i pozyskiwanie funduszy na ich prowadzenie;
 • wspieranie finansowe, organizacyjne, terapeutyczne i prawne osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów;
 • wspieranie finansowe, rzeczowe i intelektualne placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Fundacji;
 • promocję i organizację woluntariatu;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dysfunkcyjnych poprzez organizowanie zajęć, spotkań oraz działań mających na celu integrację tych osób ze środowiskiem lokalnym;
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Fundacji;
 • współpracę z samorządami i instytucjami publicznymi, podmiotami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi o zbliżonych celach statutowych;

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób trzecich,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f. odsetek bankowych,

g. aplikacji o dotacje,

h. darów rzeczowych,

i. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

j. sponsoringu,

h. pożyczek;

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

1. W zakresie realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 14

Władzami Fundacji są:

1. Fundator,

2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą,

3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundator

§ 15

1. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz członów Rady
Fundacji w każdym czasie;

2. posiada prawo veta wobec uchwał Zarządu Fundacji;

3. posiada prawo zwoływania i uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu;

4. posiada prawo zmiany statutu Fundacji, połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz jej likwidacji;

§ 16

Fundator wyznacza likwidatora Fundacji oraz wskazuje jednostki otrzymujące majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

§ 17

Fundator może wchodzić w skład Zarządu lub Rady Fundacji.

§ 18

Fundator zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz ustala dla nich wynagrodzenie.

§ 18 a

Fundator może czasowo lub na stałe przekazać swoje kompetencje Przewodniczącemu Rady Programowej w formie pisemnej w dowolnym czasie.

§ 18 b

W przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji z uprawnień lub fizycznej niemożności podejmowania decyzji kompetencje Fundatora przejmuje Przewodniczący Rady Programowej.

Rada Programowa Fundacji

§ 19

1. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniotwórczym.

2. Rada składa się z co najmniej 2 członków, których zaprasza Fundator i ich odwołuje w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady. Członkiem rady może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady Fundacji.

4. W przypadku przejęcia kompetencji Fundatora zgodnie z par.18a lub b Przewodniczący Rady powołuje kolejnych członków Rady.

5. W przypadku śmierci lub pisemnej rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady kolejną osobę wskazuje pisemnie Fundator, lub w przypadku & 18 a lub b członkowie Rady wybierają spośród siebie na drodze uchwały.

6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa

b) śmierci członka Rady

c) pisemnego odwołania członka Rady przez Fundatora lub na drodze uchwały Rady. W wypadku, gdy liczebność Rady spadnie poniżej minimum określonego w ust.2, należy uzupełnić skład Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

8. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy:

a) nadzorowanie pracy rewidenta ds. kontroli,
b) współpraca z rzecznikiem prasowym,
c) powoływanie Kapituły, jako honorowego Kolegium dla nadawana odznak, medali, orderów
i honorowych gości,
d) uczestniczenie także z innymi członkami Rady i Zarządu w konferencjach, seminariach, spotkaniach z mediami, sponsorami i darczyńcami,
e) opracowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, uczestniczenie w organizowanych akcjach charytatywnych i promocyjnych,
f) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
h) opiniowanie rocznych i wieloletnich merytorycznych planów działania Fundacji.

9 . Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest
obecność co najmniej dwóch członków w tym Przewodniczący Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.

11. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy
Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

12. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady lub na wniosek Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

13. Koszt działalności Rady pokrywa Zarząd ze środków Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem powoływanym przez Fundatora lub Przewodniczącego Rady po przekazaniu kompetencji Fundatora lub w przypadku śmierci Fundatora.

2. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych w każdym czasie.

3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu można łączyć z mandatem członka Rady Programowej i uprawnieniami Fundatora.

5. Funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator lub Przewodniczący Rady po przekazaniu kompetencji Fundatora lub w przypadku śmierci Fundatora.

§ 21

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.

2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji i Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 22

Uprawnienia Zarządu:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

6. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

7. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,

8. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,

9. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

10. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,

11. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,

12. wnioskowanie o połączenie i likwidację Fundacji.

§ 22 a

1. Do składnia oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes oraz Wiceprezes, działający samodzielnie.

2. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych, w których wartość zobowiązań Fundacji przekracza 5 tys. zł wymagane jest łączne działanie Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z Członków Zarządu.

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 23

1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody
z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej w tym również na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§ 24

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów
statutowych.

3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 25

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 27

Zakres gospodarczego działania fundacji może obejmować według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • wydawanie książek (22.11.Z),
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
 • produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (21.25.Z),
 • introligatorstwo (22.23.Z),
 • działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z),
 • produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.A),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z),
 • pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z).
 • wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
 • działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
 • przetwarzanie danych (72.30.Z),
 • działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
 • pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z),
 • działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
 • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (93.02.Z),
 • działalność fizjoterapeutyczna, działalność paramedyczna (85.14.A),
 • opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (85.31.A),
 • pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (85.31.B),
 • stołówki (55.51.Z),
 • przedszkola (80.10.A),
 • pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C),
 • pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
 • działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A),
 • działalność zespołów teatralnych muzycznych (92.31.B),
 • działalność filharmonii, orkiestr i chórów (92.31.C),
 • pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z),
 • reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
 • reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
 • działalność fotograficzna (74.81.Z),
 • działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
 • reklama (74.40.Z),
 • badania rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
 • działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.B),
 • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),
 • pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.72.Z),
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B),
 • działalność organizacji religijnych (91.31.Z).
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (22. 68.20.Z),
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (34. 78.10.Z),
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (35. 82.11.Z),
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (36. 82.19.Z),
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (37. 82.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (38. 82.30.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (39. 82.99.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (40. 85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (41. 85.52.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (42. 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (43. 85.60.Z),
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  (44. 88.10.Z),
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (45. 88.99.Z).

§ 26a

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:

 • wydawanie książek (22.11.Z),
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
 • produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (21.25.Z),
 • introligatorstwo (22.23.Z),
 • działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z),
 • produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.A),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z),
 • pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z).
 • wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
 • działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
 • przetwarzanie danych (72.30.Z),
 • działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
 • pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z),
 • działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
 • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (93.02.Z),
 • działalność fizjoterapeutyczna, działalność paramedyczna (85.14.A),
 • opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (85.31.A),
 • pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (85.31.B),
 • stołówki (55.51.Z),
 • przedszkola (80.10.A),
 • pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C),
 • pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z),
 • działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A),
 • działalność zespołów teatralnych muzycznych (92.31.B),
 • działalność filharmonii, orkiestr i chórów (92.31.C),
 • pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z),
 • reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
 • reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
 • działalność fotograficzna (74.81.Z),
 • działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
 • reklama (74.40.Z),
 • badania rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
 • działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.B),
 • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),
 • pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.72.Z),
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B),
 • działalność organizacji religijnych (91.31.Z).
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (22. 68.20.Z),
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (34. 78.10.Z),
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (35. 82.11.Z),
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (36. 82.19.Z),
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (37. 82.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (38. 82.30.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (39. 82.99.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (40. 85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (41. 85.52.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (42. 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (43. 85.60.Z),
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  (44. 88.10.Z),
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (45. 88.99.Z).

§ 27

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§ 28

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2. Zarząd Fundacji może tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji
i umorzeniu według obowiązujących zasad.

5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 30

1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej uchwały Zarządu i Fundatora lub Przewodniczącego Rady po przekazaniu kompetencji Fundatora lub w przypadku śmierci  Fundatora.

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 31

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Statut został przyjęty dnia 6 lipca 2019